Werkwijze

Vertrouwelijke informatie

Kwaliteitsstatuut GGZ – vrijgevestigde


Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. In het kwaliteitsstatuut beschrijft de zorgaanbieder het gehele zorgproces voor de (potentiële) cliënt, van binnenkomst tot aan nazorg. Ook de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de regiebehandelaar is in het kwaliteitsstatuut vastgelegd. Met het kwaliteitsstatuut is wettelijk geborgd dat aanbieders informatie geven over de kwaliteit van de zorg die zij bieden. Deze informatie is belangrijk voor mensen die ggz-hulp zoeken. Een zorgaanbieder moet zijn kwaliteitsstatuut registreren via de website www.ggzkwaliteitsstatuut.nl. en na de goedkeuring op zijn praktijkwebsite te publiceren. Daarnaast betrekt de Inspectie voor de Gezondheidszorg het kwaliteitsstatuut in het toezicht op de ggz.

Hieronder vindt u het kwaliteitsstatuut van mijn praktijk:

--------


I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder:


2. Werkzaam in:


De Generalistische Basis-GGZ  en de Gespecialiseerde-GGZ


3. Aandachtsgebieden:

Ik werk binnen mijn solopraktijk uitsluitend met volwassenen (vanaf 18 jaar), mijn aandachtsgebieden zijn: stemmingsstoornissen, angststoornissen, trauma's, pijn- en somatische stoornissen gebonden aan psychische factoren, verslavingsproblematiek, seksueel misbruik, eetstoornissen, persoonlijkheidsproblemen, adviesgesprekken bij keuzeproblemen, werkproblemen (burn-out), levensfaseproblematiek, identiteitsproblemen, relatieproblemen, gezinsproblemen, (gestagneerde)rouw, interculturalisatie problematiek. Ik werk op maat en pas de behandelmethodes aan de geïndiceerde zorg. Ik werk vanuit de (cognitieve)gedragstherapie; ik pas  elementen toe van Mindfulness, EMDR, IPT, MBT, EFT, Oplossingsgerichte psychotherapie. Mijn affiniteit en meeste scholing omvat clientcentered psychotherapie en systeemtherapie (ik ben ook lid en supervisor bij de beroepsverenigingen van deze beide therapierichtingen). Ik werk individueel, met (echt)paren, gezinnen en met groepen. Ik geef therapie in meerdere talen. Behalve in het Nederlands, ook in het Pools, Engels en Russisch.


4. Samenstelling van de praktijk:

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden:
Iwona Bielecka, BIG registraties: GZ-psycholoog 49051021425, Psychotherapeut 69051021416


5. Professioneel netwerk:

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met:

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Overleg, consultatie, psychiatrische diagnostiek, medicatie, op- en afschaling van diagnose, afstemming rondom (psycho)somatische klachten, wederzijdse verwijzing i.v.m. specifieke deskundigheid (van mij of mijn collega's), waarneming, praktijktestament, ondersteuning bij moeilijke casussen, samenwerking i.v.m. opleidingen (supervisie en leertherapie van mijn kant), deskundigheidsbevordering.

5d. Cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij:
Huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp. Binnen mijn regio is de GGZ-crisidienst niet direct voor mij of voor cliënten beschikbaar. Elke melding moet altijd via de huisarts of huisartsenpost lopen. Ik kan slechts binnen de kantooruren bij de huisarts de crisis melden en evt. beschikbaar zijn voor overleg met de crisidienst.


6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg:

Zie: aanmelden


7. Behandeltarieven:

Zie: aanmelden


8. Kwaliteitswaarborg:

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging:


9. Klachten- en geschillenregeling:


9a. Een cliënt kan zijn klacht in eerste instantie met mij bespreken, maar soms is dit lastig of komen we niet uit. In dat geval, kan de cliënt contact opnemen met de klachtenfunctionarissen, die door LVVP getraind worden dat zij -naast de eerste klachtopvang- tevens een bemiddelende rol kunnen spelen bij de klachtafhandeling. Met ingang van 1-1-2017 is de nieuwe klachten- en geschillenregeling van kracht (Wkkgz). De klachtenregeling is hier te vinden:  klachtenreglement

9b. Mijn cliënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij: Klachtencommissie LVVP
De geschillenregeling is hier te vinden: geschillenregeling

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten:

10a. Cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij:
1. Leo van Horen, psychotherapeut, . Meerweg 36, 5976 NT Kronenberg, 06 31004040, info@leovanhoren.nl, www.leovanhoren.nl

10b
. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten

 

-------


II. Het behandelproces - het traject dat de cliënt in mijn praktijk doorloopt11. Wachttijd voor intake en behandeling:

Cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link: contact

12. Aanmelding en intake:

12a
. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld:

De aanmelding vindt telefonisch plaats, via e-mail of de verwijzer neemt contact op. Tussen 9.00 en 12.00 wordt de telefoon door mijn secretaresse opgenomen en de contactgegevens van cliënt worden genoteerd. Vervolgens, ongeacht hoe de cliënt werd aangemeld, vindt altijd een eerste telefonische gesprek tussen mij en de cliënt plaats, om een eerste inschatting van de reden voor aanmelding te maken. Mocht in het telefonisch gesprek blijken, dat cliënt geen gepaste hulp binnen mijn praktijk kan ontvangen, wordt hij/zij geadviseerd waar hij/zij wel terecht kan, of er vindt een terugoverdracht naar de verwijzer plaats. Als cliënt na de eerste inschatting geschikt blijkt te zijn voor de behandeling binnen mijn praktijk, wordt hij/zij op de wachtlijst geplaatst met de informatie over de verwachtte wachttijd. Als er reeds plaats voor de therapie beschikbaar is, wordt contact met de cliënt opgenomen en hij/zij wordt voor het eerste intake-gesprek uitgenodigd. Tijdens dit gesprek wordt cliënt geïnformeerd over alle praktische zaken van de deelname aan de behandeling (geheimhouding, klachtenregeling, kosten, duur van de sessies, frequentie van contacten, intake-procedure, declaraties-procedure, procedure in geval van crisis, enz.). Tevens informeer ik cliënt over mijn bevoegdheden, specialisaties en behandelmethodes, die ik hanteer. De intake omvat enkele gesprekken om in kaart te brengen, wat de problemen zijn en wat een geschikte aanpak daarvoor zou zijn. Dit eindigt met een indicatiestelling verslag. Op basis daarvan en in samenspraak met de cliënt(e) wordt een behandelplan opgesteld, met de zo concreet mogelijk omschreven behandeldoelen. In het beginfase wordt ook de ROM-meting afgenomen. Als de cliënt geen bezwaar heeft, wordt de verwijzer op de hoogte gesteld over de conclusie van het onderzoek en over het behandelplan. Binnen mijn praktijk hanteer ik geen wachttijd tussen de intake- en de start behandeling, dus de intake-fase gaat over in behandeling.

12b
. Ik verwijs de cliënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de cliënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid).

13. Diagnostiek:

De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door: Iwona Bielecka, GZ-psycholoog, Psychotherapeut.

Soms, bij moeilijke casussen, worden collega's van de Intervisie of de met mij samenwerkende psychiaters geraadpleegd m.b.t. de diagnostiek. Dit vindt plaats tijdens de intake-fase of in de loop van de behandeling als er nieuwe gegevens rondom de cliënt naar boven komen. Ik blijf eindverantwoordelijke voor de diagnose stelling. 

14. Behandeling:

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de cliënt opgesteld door: 
Iwona Bielecka,  GZ-psycholoog,  Psychotherapeut

14b. Het aanspreekpunt voor de cliënt tijdens de behandeling is:                                                      
Iwona Bielecka, GZ-psycholoog, Psychotherapeut

14c. De cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling.

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de cliënt daarvoor geen toestemming geeft

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de cliënt - diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

De communicatie met cliënt vindt vooral plaats tijdens de therapeutische sessies. Zoals bovengenoemd wordt de cliënt tijdens de intake-fase geïnformeerd over de praktische en inhoudelijke aspecten van de therapie. Regelmatig worden de naasten betrokken in de onderzoeksfase of bij de evaluatiemomenten (met toestemming van cliënt). Na afloop van de onderzoeksfase wordt de cliënt geïnformeerd over de diagnostische bevindingen en de evt. resultaten van de test diagnostiek. De cliënt participeert actief in het opstellen van het behandelplan. Tijdens de behandeling vindt regelmatig een evaluatie plaats om te onderzoeken, of we de goede richting volgen en of er tekenen van groei en herstel te zien zijn. In samenspraak met cliënt wordt het behandelplan bijgesteld. Tevens wordt de therapeutische relatie explicite met cliënt besproken en betrokken in het therapeutisch proces.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord:
Voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie van therapieproces, ROM metingen.

14g. Ik heb een overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG).

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn cliënten op de volgende manier:


15.Afsluiting/nazorg:


15a. Ik bespreek met de cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen.

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de cliënt hiertegen bezwaar maakt.

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de cliënt hier bezwaar tegen maakt.

 

-------


III. Omgang met cliëntgegevens:
 

16a. Ik vraag om toestemming van de cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals.

16b
. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle).

16c
. Ik gebruik de privacyverklaring als de cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS.