Vertrouwelijke informatie

Kwaliteitsstatuut GGZ – vrijgevestigde


Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. In het kwaliteitsstatuut beschrijft de zorgaanbieder het gehele zorgproces voor de (potentiële) cliënt, van binnenkomst tot aan nazorg. Ook de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de regiebehandelaar is in het kwaliteitsstatuut vastgelegd. Met het kwaliteitsstatuut is wettelijk geborgd dat aanbieders informatie geven over de kwaliteit van de zorg die zij bieden. Deze informatie is belangrijk voor mensen die ggz-hulp zoeken. Een zorgaanbieder moet zijn kwaliteitsstatuut registreren via de website www.ggzkwaliteitsstatuut.nl. en na de goedkeuring op zijn praktijkwebsite te publiceren. Daarnaast betrekt de Inspectie voor de Gezondheidszorg het kwaliteitsstatuut in het toezicht op de ggz.

Door hieronder te klikken vindt u het kwaliteitsstatuut van mijn praktijk:

pdf kwaliteitsstatuut