Vertrouwelijke informatie

PRIVACYSTATEMENT
Iwona Bielecka

Iwona Bielecka, GZ psycholooggevestigd/Psychotherapeut gevestigd te Deurne en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17267746, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Iwona Bielecka met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Iwona Bielecka persoonsgegevens verwerkt:

Iwona Bielecka verwerkt persoonsgegevens die:

Iwona Bielecka verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Iwona Bielecka verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

Iwona Bielecka kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Iwona Bielecka persoonsgegevens verwerken. Iwona Bielecka sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

Iwona Bielecka deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Iwona Bielecka deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

Iwona Bielecka geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Iwona Bielecka ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Iwona Bielecka bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Iwona Bielecka hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

Iwona Bielecka kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Iwona Bielecka gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

U hebt het recht Iwona Bielecka te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Iwona Bielecka door een e-mailbericht te sturen naar bielecka.deurne@gmail.com.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Iwona Bielecka persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Iwona Bielecka door een e-mailbericht te sturen naar bielecka.deurne@gmail.com. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).