Vertrouwelijke informatie

Vertrouwelijke informatie

Als psycholoog/ psychotherapeut moet ik mij houden aan het beroepsgeheim. Dit geldt ook voor hen die bij mij in dienst zijn (assistent(e)/ secretaresse).

Informatie aan derden (bijvoorbeeld huisarts of bedrijfsarts) wordt alleen met uw instemming verstrekt.

Uzelf hebt altijd inzage- en kopieerrecht van uw dossier.

Indien u een klacht heeft over de praktijk, wil ik u verzoeken dit aan mij kenbaar te maken. In onderling overleg zullen we proberen tot een oplossing te komen. Mocht u desondanks ontevreden blijven, dan kunt u contact opnemen met het LVVP. Een klachtenreglement is aanwezig.